බිම මවුන්ට් විසඳුම

  • බිම මවුන්ට් විසඳුම

    බිම මවුන්ට් විසඳුම

    Ground Mounted PV Racking Systems විශාල වාණිජ සහ පොදු උපයෝගිතා බලාගාර සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.පූර්ව එකලස් කරන ලද සහාය නිසා ශ්රම පිරිවැය සහ ස්ථාපන කාලය අඩු කළ හැකිය.